What is epi tren

Many advanced users stack several compounds in order to get maximum results from their cycle. Normally when your stacking these types of products its best to use single compounds instead of premixed stacks. The problem with using a premixed stack is you may get more of one compound than you want. Most of these products have sweet spots. Lets use h-drol for an example according to many of the forums out there 75mg is the sweet spot for this compound. Now lets say you have a halodrol product that is mixed with 10mg of Methylstenbolone. In order to get the proper amount of hdrol you will get more than the recommended dose of M-sten. 

First Recovery Group Nyɔ-dyi-kánáìn-kpòò kĩ́ín-kĩ́ínɔ̀ xwai-nyu-ɖɛ̀ ɓě kè nì dyɔɔ̀ mú wóɖó jèɔ̀ kè ɓóɖó-gmà ɓě ɓɛ́ wa kɔ̃̀ ɖé nyɔǔn-dyù jè gboɛɛ mɛ muìn gbo, ké wa ní mɔ́ nyɔǔn-dyù múin, ḿ seé kɔ̃̀ nyɔ ɓɛ́ m̀ jǔɛ, mɔɔ dyɔɔ̀-kù m̀ ɓéɖéɛ, mɔɔ ɓóɖó m̀ sɔ̀ kɔ̃ɛ, mɔɔ zɔ̃ jĩ̀ kà m̀ ɖǎ nyuɛ, mɔɔ m̀ mɛ kɔ́ dyíɛ, mɔɔ m̀ mɛ mɔ̀ màa mɔɔ gàa kɛ.
TÒ ƉÙǓ NƆ̀MƆ̀ DYÍIN CÁO: Ɔ jǔ ké m̀ dyi wuɖu kà kò ɖò po-nyɔ̀ jǔ ɓó xwí-wùɖù wáún ní, nìí, à ɓéɖé gbo-kpá-kpá ɓě ɓó m̀ bìì nɔ̄ à gbo pídyi. Ɖá 800-877-6876 ɓɛ́ m̀ ké à ɖɛ-dyuò-nyɔ̀ ɓěɔ̀ ɖò gbo wùɖù, ɓɛ́ m̀ ké ɔ gbo-kpá-kpá zɔ̀ìn ɓá wuɖu-dù kà kò ɖò po-nyɔ̀ ɓěɔ̀ jè dyí. (Bassa – Kru)

What is epi tren

what is epi tren

Media:

what is epi trenwhat is epi trenwhat is epi trenwhat is epi trenwhat is epi tren

http://buy-steroids.org